Karen Tobacco-Free Program

ဖးလၢ ကညီကျိာ်

ကညီဖိတၢ်ပူၤဖျဲးလၢညါသူးတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ

ကညီဖိတၢ်ပူၤဖျဲးလၢညါသူးတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ (KTFP)  အံၤအိၣ်ဒီးတၢ်ဟ့ၣ်လီၤသးမၤတၢ်လၢ ကမၤစှၤလီၤ တၢ်စူးကါညါသူး လၢပှၤကညီတဝၢပူၤန့ၣ်လီၤ . ကညီကရၢမံၣ်နံၣ်စိထၣ်မၤသကိးတၢ်ဒီး  WellShare International ဒ်သိးကနီၤလီၤတၢ်သိၣ်လိဆူ ပှၤဘၣ်ကီဘၣ်ခဲအိၣ်ဟဲလၢကီၢ်ပယီၤသ့ၣ်တဖၣ်အအိၣ် ဘၣ်ဃးညါသူးအတၢ်မၤဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးအဂ့ၢ်အကျိၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်သိၣ်လိသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ် ဘၣ်လိာ်ဖိးမံလိာ်သးဒီး တၢ်ဆဲးတၢ်လၤဒီး ဘၣ်တၢ်သိၣ်လိအီၤလၢပှၤကညီကျိာ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်သိၣ်လိအံၤ ဟ့ၣ်နီၤလီၤစ့ၢ်ကီးတၢ်မၤစၢၤ အကျိၤအကျဲဘၣ်ဃး တၢ်ပတုာ်တၢ်အီမီာ်, တၢ်စူးကါညါသူး, မ့တမ့ၢ် တၢ်အီၣ်သဘျုၣ်သဲးသၣ်သ့ၣ်တဖၣ် န့ၣ်လီၤ.  KTFP ဒုးအိၣ်ထီၣ်ဝဲဒၣ် DVD  လီလုၤကွီၤတၢ်သိၣ်လိမိၢ်ပှၢ်အထံၣ်ခံဆံဒီးတၢ်ဂီၤမူလၢတၢ် ဖံးလိ မၤဒိးအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. KTFP တၢ်မုၢ်လၢ်ကွၢ်စိမ့ၢ်ဒ်သိးကသိၣ်လိနဲၣ်လိပှၤသးစၢ်ဒီး ပှၤသးပှၢ်တဖၣ်ဘၣ်ဃး ညါသူးအတၢ်မၤဘၣ်ဒိတၢ်ဒီးဒ်သိးတၢ် ကပတုာ်ကွံာ်တၢ်စူးကါညါသူးလၢ တၢ်သူၣ်ထီၣ်အပူၤမ့ၢ်ဂ့ၤ လၢတၢ်သူၣ်ထီၣ်အချၢမ့ၢ်ဂ့ၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်လၢခံကတၢၢ်တမံၤလၢ KTFP မၤဝဲန့ၣ်မ့ၢ်ဝဲတၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤ မူးတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤလၢတၢ်တဟ့ၣ်အခွဲးလၢ တၢ်တစူးကါ ညါသူးဘၣ်. KTFP ကထုးထီၣ်လံာ်တၢ်ပနီၣ်တဖၣ် ဒီးလဲၤထီၣ်ပှၤကညီတဝၢအမူး တၢ်ရဲၣ် တၢ်ကျဲၤတဖၣ်ဒ်သိးကတြီပှၤတဂၤဘၣ်တဂၤလၢအသုတအီမီာ်, အီၣ်တဘျုၣ်သဲးသၣ်,မ့တမ့ၢ် စူးကါ ညါသူၣ်တၢ်ပီးတၢ်လီအဂုၤအဂၤသ့ၣ်တဖၣ်တဂ့ၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.  အဝဲသ့ၣ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤစ့ၢ်ကီးတၢ်သိၣ်တၢ်သီ လၢ တဟ့ၣ်တၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်လၢတၢ်ကစူးကါညါသူးလၢ ဟံၣ်ဒၢးဖှိၣ်တဖၣ်ဒ်သိးကဒီသဒၢ တၢ်နၢဘၣ်မိာ်ထူအလုၢ် လၢပှၤအဂၤသ့ၣ်တဖၣ်အအိၣ်တဂ့ၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. KTFP တၢ်မၤစၢၤကျိၤကျဲသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ် တၢ်ကထံၣ်န့ၢ်အီၤ သ့ဖဲ  WellShare International အပှာ်ယဲၤသန့အပူၤန့ၣ်လီၤ.

ကျိၣ်စ့တၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤဟဲခီဖျိလၢ Blue Cross and Blue Shield of Minnesota Center for Prevention န့ၣ်လီၤ.


The Karen Tobacco-Free Program (KTFP) ran over a 3 year period from 2015-2018 and was committed to reducing tobacco use within the Karen community . KOM partnered with WellShare International to offer culturally-specific trainings on the harms of tobacco in Karen language to refugees from Burma. The trainings also provided resources to quit smoking, using tobacco, or chewing betel nut. KTFP created a DVD with a 20-chapter curriculum in Karen language and educational videos. The goal of the KTFP was to educate youth and adults on the harms of tobacco and to stop the use of tobacco in indoor and outdoor settings.

Lastly, KTFP supported tobacco-free events. KTFP posted signs and attended Karen community events asking individuals to not smoke, chew betel, or use other tobacco products. They also supported tobacco-free policies in multi-unit housing units to prevent exposure to secondhand smoke. KTFP’s resources can be accessed on WellShare International’s website.

Program was funded by Blue Cross and Blue Shield of Minnesota Center for Prevention

Newsletter Signup

Donate

Follow Us